RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma itBiznes – Piotr Dobrosz z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ulicy Prostej 5/2, NIP: 731-139-41-63, REGON: 100817554.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@itbiznes.com.pl
 3. Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub Państwa dobrowolnej zgody, do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zachowują Państwo:
 7. W przypadkach kiedy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
 8. W przypadku, gdy zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy / zamówienia), lecz dane nie będą przetwarzane wyłącznie automatycznie, nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwa zgody (marketing, newsletter), zachowują Państwo prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania.
 10. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub prawa do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: iodo@itbiznes.com.pl
 11. W trakcie przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym Administratora może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, przy czym opiera się to na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą (więcej w Polityce prywatności i polityce cookies dostępnej na stronie https://itbiznes.com.pl/).
 12. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, przy czym korzystając z naszej strony internetowej nie można wykluczyć, że dane osobowe trafią do państwa trzeciego (więcej w Polityce prywatności i polityce cookies dostępnej na stronie https://itbiznes.com.pl/).
 13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Administratora (na adres e-mail: iodo@itbiznes.com.pl ) z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Scroll to Top